Przedszkole Publiczne Nr 35


we Włocławku


ul. 14 Pułku Piechoty 5


87-800 Włocławek


tel: 54 413 46 60


email: pp35@op.pl

Get Adobe Flash player

Zaczytane Przedszkole

zaczytane przedszkole

Bezpieczne wakacje 2017

http://www.bezpiecznewakacje.pl/pobierz/bezpieczne_wakacje_180_150.jpg

Rekrutacja 2017

Znalezione obrazy dla zapytania nabór vulcan wloclawek

 

Przydatne strony

Cele strategiczne przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienie dla innych zachowań
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala  na:

 • bycie sobą wśród innych
 • rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji
 • wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
 • przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym

 

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • ciekawe świata
 • ufne w stosunku do nauczycieli
 • radosne
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
 • uczciwe i prawdomówne
 • kulturalne i tolerancyjne
 • świadome zagrożeń


Model absolwenta

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • aktywni, twórczy, chętni do działania
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości
 • potrafią cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • nie obawia się dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wykazują motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • posiadają umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

 • poznawania i rozumienia siebie i świata
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości
 • rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni
 • inicjowania zachowań proekologicznych
 • kreatywnego myślenia
 • nabywania umiejętności poprzez działanie

Wizja przedszkola

Naszym marzeniem jest wyzwolić u dzieci aktywność słowną i potrzebę doskonalenia języka ojczystego. Istniejemy, po to, aby w atmosferze odpowiedzialności kształtować naszego wychowanka, gotowego do poznawania otaczającego świata.

1.  Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.

2.   Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3.   Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

4.   Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5.   Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7.  Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

8.  Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola

Przedszkole przyjazne dzieciom, kreujące aktywnego wychowanka, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość, jako dynamicznie rozwijającego się podmiotu, z uwzględnieniem jego potrzeb, dążeń, doświadczeń, uzdolnień i praw.

1.Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

2.Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

3.Kształtujemy umiejętność bezinteresownej pomocy.

4.Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.

5.Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Copyright © 2017 Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku  Rights Reserved.